În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

ASOCIATIA SABB TENIS CLUB DEJ (CUI: 17548351) din STR. SOLIDARITĂȚII …, DEJ, JUD. CLUJ anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 147349 Componentă 1 – Apel : POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Antreprenoriat Social rural zona Dej Cluj 

Obiectivul specific al programului este Obiectivul general al proiectului Antreprenoriat Social rural Transilvanean  consta in facilitarea dezvoltarii sectorului economiei sociale din Regiunea de Nord-Vest a Romaniei prin consolidarea capacitatii intreprinderilor sociale de a functiona intr-o maniera autosustenabila, prin cresterea numarului de entitati in economia sociala din Regiunea Nord-Vest a Romaniei odata cu infiintarea a  minim 40 de intreprinderi sociale si crearea a minim 120 noi locuri de muncă.

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 30 de luni, in intervalul 2021 –  2023

1..Obiective pe termen scurt 

   . Formarea a minim 120 de participanti si oferirea unei Diplome in Antreprenoriat social,

   . Formarea gratuita si particciparea la sesiunile proiectului a persoanelor din mediul rural, din Regiunea Nord-Vest,

   . Relationarea celor proveniti din mediul rural din Regiunea Nord-Vest si realizarea de Sesiuni de informare si dezvoltare

2..Obiective pe termen lung

 1. Finantarea a minim 40 de proiecte sociale cu minim 40.000 de euro,
 2. Cresterea numarului de intreprinderi cu scopuri sociale din regiunea Nord-Vest si scaderea somajului pe termen lung prin angajarea a minim 120 de persoane,
 3. Minim 120 de persoane care vor fi calificate, vor obtine o Diploma de Antreprenor in economia sociala,

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 (varianta octombrie 2015) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 cod Cod 147349 Componentă 1 – Apel : POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Antreprenoriat Social rural DEJ CLUJ, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt:

Activitatea  I: management de proiect

Activitatea II: Realizare de achizitii

Activitatea  III: Strangere Grup Tinta

Activitatea  IV: Realizare de cursuri de formare profesionala, concurs de planuri de afaceri si mentorat.

Activităţile în care va fi implicat partenerul:

Conform cererii de finantare aprobate 

Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect şi Certificatul de Înregistrare Fiscală la Registrul Comerţului.
 2. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.
 1. În original:
 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;
 2. Cazier judiciar al reprezentantului legal;
 3. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;
 5. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului si sustinerea a 1% din partea de co-finantare, dupa caz;
 6. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24), o Fişa a partenerului şi o Scrisoare de intenţie completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare şi va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 1 pagină format A4) şi a contribuţiei sale în parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24). Punctajul maxim va fi acordat candidaturii care include elemente inovatoare.

Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Criterii de eligibilitate privind partenerii.

 • În acord cu cerinţele prezentului proiect, candidatul poate fi organizaţie neguvernamentală/operator economic în domenii de activitate relevante pentru proiect (ex. servicii pentru comunităţile marginalizate, facilitarea dialogului şi negociere, servicii de consultanţă, servicii de proiectare, activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice, orice alte servicii care ar aduce plusvaloare proiectului).

În urma procedurii, ASOCIATIA SABB TENIS CLUB DEJ (CUI: 17548351) din STR. SOLIDARITĂȚII …, DEJ, JUD. CLUJ va selecta cel puţin organizaţia neguvernamentală şi operatorul economic care vor obţine punctajul cel mai mare.

SE va avea în vedere toate candidaturile admise, depuse în cadrul prezentei proceduri.

 • Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale,
 • Candidatul trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în domeniul activităţilor proiectului si sa detina acreditarea corespunzatoare În acest sens, candidatul va furniza datele cerute prin Fişa partenerului.
 • Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părţii de cofinanţare a proiectului aferentă cererii de propuneri de proiecte

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener”, începând de la data publicării prezentului anunţ la sediul ASOCIATIA SABB TENIS CLUB DEJ (CUI: 17548351) din STR. SOLIDARITĂȚII …, DEJ, JUD. CLUJ  , până la data de 15.11.2020, ora 10:00.

 1. Persoana de contact: CLAUDIU NARCIS

Adresa de e-mail: PUBLICITATE42@GMAIL.COM
Tel.: 0740179000.

 1. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 18.11.2020, pe site-ul WWW.OCHIULCLUJEAN.RO, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.